Kinh địa tạng có chữ

Đây là bạn dạng Kinh Địa Tạng được dịch vì một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinh nghiêm: Hòa Thượng mê say Trí Tịnh. Có thể khẳng định rằng đây là bản chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Phật tử nội địa từ trước đến nay tụng bạn dạng kinh này được chạm màn hình rất nhiều, xin được ra mắt cùng chúng ta đọc. Bao gồm chút công đức nào, xin nguyện hồi hướng mang đến Pháp giới bọn chúng sinh thuộc vãng sinh tây thiên Tịnh Độ!

Bộ kinh Địa Tạng này trọn bộ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia thành 10 trang để thuận tiện cho tất cả những người tụng đọc. Trước lúc tụng đọc, các bạn nhất định đề nghị đọc qua bài xích này một đợt rồi hẵng tụng: Cách Tụng tởm Tại Nhà. Người tụng gắng bố trí thời gian nhằm tụng trọn cỗ là giỏi nhất. Giả dụ tụng nửa chừng nhưng có bài toán bận thì thế tụng không còn trang. Thời gian nào có thời hạn lại tụng tiếp.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng có chữ

chỉ cần trước lúc tụng tiếp nhớ đọc bài kệ Khai ghê là được. Khi chúng ta tụng đầy đủ 10 trang là không còn một Bộ, cũng gọi là tụng một biến đổi kinh Địa Tạng.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng pháp môn sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa Thượng ưa thích Trí Tịnh

Bài tựa Địa Tạng ý trung nhân Tát

Chí trung tâm Quy Mạng Lễ:

U Minh Giáo chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng người yêu tát Ma ha tát.

Lạy đức tự bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” đựng đủ.

Cõi nước phương nam nổi mây thơm.

Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinh, mưa báu số ko lường.

Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.

Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng mang đến Thiên đường!

Chư Phật bố đời đồng khen chuộng.

Mười phương người yêu tát phổ biến tin tưởng.

Nay con sẵn có thiện nhơn duyên.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ vì chưng chứa hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sanh ngoài nàn.

Trong tay vẫn sẵn gậy vàng.

Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh.

Tay nắm châu sáng sủa tròn vành.

Hào quang quẻ soi khắp ba ngàn Ðại Thiên.

Diêm vương trước năng lượng điện chẳng hiền.

Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.

Ðịa Tạng bồ tát thượng nhơn.

Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng nhân tình tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài tán nguyện hương

Nguyện mây mùi hương mầu này.

Khắp thuộc mười phương cõi.

Cúng dường toàn bộ Phật.

Tôn pháp, các Bồ tát.

Vô biên chúng Thanh văn.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duyên khởi đài sáng sủa chói.

Trùm đến vô biên cõi.

Xông khắp các chúng sinh.

Ðều phát người thương đề tâm.

Xa lìa mọi nghiệp vọng.

Trọn yêu cầu đạo vô thượng.

Nam mô hương thơm cúng dường ý trung nhân tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài văn phân phát nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mười phương Phật.

Nay con phát nguyện rộng.

Thọ trì gớm Ðịa Tạng.

Trên đền bốn ơn nặng.

Dưới cứu vãn khổ tam đồ.

Nếu tất cả kẻ thấy nghe.

Ðều phát ý trung nhân đề tâm.

Hết một báo thân này.

Sanh qua cõi rất Lạc.

Nam tế bào Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ khai kinh

 Pháp vi diệu vô cùng sâu vô lượng.

Trăm nghìn muôn ức kiếp cạnh tranh gặp.

Nay bé thấy nghe được lâu trì.

Nguyện đọc nghĩa chơn thiệt của Phật.

Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục tù vị không, thệ bất thành Phật.

Chúng sinh độ tận, phương hội chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng ý trung nhân tát Ma ha tát.(03 lần)

 Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinh Địa Tạng người thương Tát Bổn Nguyện – Thần thông trên cung trời Đao Lợi – Phẩm thứ nhấtKinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 1. Phật hiện tại Thần Thông

Ta nghe như vậy này: Một thuở nọ, trên cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật bởi Thánh mẫu mà thuyết pháp:

Lúc đó, bất khả thuyết bất khả thuyết toàn bộ chư Phật với đại ý trung nhân tát vào vô lượng quả đât ở mười phương phần nhiều đến hội họp. Rồi đồng khen ngợi rằng:

Ðức Phật thích Ca Mâu Ni hoàn toàn có thể ở vào đời ác ngũ trược nhưng mà hiện sức “đại trí huệ thần thông cần thiết nghĩ bàn”, để điều phục chúng sinh cang cường làm cho chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. Khen xong, chư Phật mọi sai thị mang kính thăm đức cố kỉnh Tôn.

Bấy giờ, đức Như Lai mỉm cười cợt phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: Vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng sủa rỡ đại từ bỏ bi. Vừng mây sáng sủa rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng sủa rỡ đại chén nhã. Vừng mây sáng sủa rỡ đại tam muội, vừng mây sáng sủa rỡ đại kiết tường. Vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức. Vừng mây sáng sủa rỡ đại quy y, vừng mây sáng sủa rỡ đại tán thán… Ðức Phật phóng ra bất khả thuyết vừng mây sáng sủa rỡ như thế rồi lại phân phát ra những thứ tiếng vi diệu.

Như là: Tiếng bố thí độ, giờ Trì giới độ, tiếng Nhẫn nhục độ, giờ đồng hồ Tinh tấn độ. Tiếng Thiền định độ, tiếng chén nhã độ, giờ đồng hồ Từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng Giải thoát, giờ Vô lậu. Giờ Trí huệ, giờ đồng hồ Sư tử hống, tiếng Ðại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 2. Trời, Rồng… Hội Họp.

Khi ông phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong. Thời tất cả vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần sinh sống trong cõi Ta bà và cõi nước phương không giống cũng mang lại hội họp vị trí cung Trời Ðao Lợi.

Như là: Trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, trời Tu diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà. Trời Hóa Lạc, trời tha hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Ðại Phạm. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời quang đãng Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh. Trời biến đổi Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức. Trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức trái Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt. Trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La. Cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, cùng các chúng Quỷ, Thần hầu như đến hội họp.

*

Lại bao hàm vị Thần nghỉ ngơi cõi Ta bà thuộc cõi nước phương không giống như: Thần biển, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần công ty ngày, Thần nhà đêm, Thần hỏng không, Thần bên trên trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ… các vị thần như vậy đều mang lại hội họp.

Lại bao hàm Ðại Quỷ Vương ở cõi Ta bà thuộc cõi nước phương khác, như: Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm huyết Quỷ Vương, Ðạm tinh lực Quỷ Vương. Ðạm bầu Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ trung ương Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… các Quỷ Vương như thế đều cho hội họp.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 3. Ðức Phật phân phát Khởi.

Bấy giờ đức say mê Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp vương vãi tử đại người tình tát rằng: “Ông coi coi toàn bộ chư Phật, người yêu tát và Trời, Rồng, Quỷ, Thần đó. Ở trong thế giới này cùng thế giới khác, làm việc trong quốc độ này thuộc quốc độ khác. Nay các đến họp hành tại cung Trời Ðao Lợi như thế, ông gồm biết số từng nào chăng?”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức nuốm Tôn! nếu cần sử dụng thần lực của bé để tính đếm trong ngàn kiếp cũng lưỡng lự là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta dùng Phật nhãn xem hãy còn ko đếm xiết! Số Thánh, phàm này đông đảo của Ngài Ðịa Tạng người thương tát từ bỏ thuở kiếp thọ xa mang đến nay, hoặc vẫn độ, đương độ, không độ. Hoặc vẫn thành tựu, đương thành tựu, không thành tựu”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch đức phật rằng: “Từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành triệu chứng đặng trí vô ngại, nghe lời ông phật nói đó thời tin nhận liền. Còn mặt hàng tiểu quả Thanh văn, Trời, dragon tám bộ chúng và phần đa chúng sinh trong đời sau. Dầu nghe lời trung thực của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho gồm lạy vâng đi nữa cũng chưa đỡ bệnh hủy báng. Cúi muốn đức vậy Tôn nói rõ nhơn địa của Ngài Ðịa Tạng nhân tình Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thắng lợi được sự quan trọng nghĩ bàn như thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên. Cứ một vật làm cho một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột mèo làm một cõi nước, rồi vào một cõi nước cứ một hột bụi bé dại làm một kiếp, rồi từng nào số bụi nhỏ dại chứa trong một kiếp đông đảo đem có tác dụng kiếp cả. Từ lúc Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát triệu chứng quả vị thập địa bồ tát đến thời điểm này nghìn lần lâu dài hơn số kiếp tỉ dụ làm việc trên. Huống là hầu hết thuở Ngài Ðịa Tạng bồ tát còn sinh hoạt bực Thanh văn cùng Bích đưa ra Phật!

Này Văn Thù Sư Lợi! oách thần thệ nguyện của nhân tình tát đó cần yếu nghĩ bàn mang đến được. Về đời sau, nếu tất cả trang thiện nam, người thiện đàn bà nào nghe danh tự của Ðịa Tạng người thương tát. Hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng và ngắm nhìn vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc thờ dường. Nhẫn mang đến vẽ, khắc, đắp, sơn biểu tượng của Ðịa Tạng bồ tát. Thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời Ðao Lợi, vĩnh viễn không có gì bị sa đọa vào chốn ác đạo.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 4. Trưởng trả Tử phạt Nguyện.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Ðịa Tạng bồ tát làm cho một vị Trưởng đưa tử. Dịp đó, trong đời bao gồm đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn vậy Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng mang tử thấy đức phật tướng mạo giỏi đẹp nghìn phước trang nghiêm, new bạch hỏi ông phật tu hạnh nguyện gì nhưng mà đặng tốt đẹp như thế?

Khi ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn thế Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo Trưởng trả tử rằng: “Muốn triệu chứng được thân tướng giỏi đẹp này, rất cần được trải qua vào một thời hạn lâu xa độ thoát toàn bộ chúng sinh bị khốn khổ”.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trưởng đưa tử nghe xong xuôi liền phân phát nguyện rằng: “Từ nay mang lại tột số quan yếu kể xiết ở đời sau, tôi bởi vì những bọn chúng sinh tội khổ trong sáu đường cơ mà giảng bày nhiều phương tiện khiến cho chúng này được giải thoát hết cả, rồi từ thân tôi bắt đầu chứng thành Phật Ðạo”.

Bởi ngơi nghỉ trước đức phật Sư Tử Phấn Tấn rứa Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó. Nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, mà lại Ngài vẫn còn khiến cho vị bồ tát!

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 5. Bà La Môn nữ Cứu Mẹ.

Lại thuở bất khả bốn nghị vô số kiếp về trước, lúc đó bao gồm đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai. Ðức Phật ấy thọ đến tứ trăm nghìn muôn ức rất nhiều kiếp. Vào thời tượng pháp, có một cô gái dòng Bà La Môn. Bạn này nhiều đời cất phước sâu dày, mọi fan đều kính nể, lúc đi đứng, lúc nằm ngồi, chư Thiên thường theo hộ vệ. Người mẹ của người mê tín dị đoan tà đạo, thường xuyên khinh lúc ngôi Tam Bảo.

Thuở ấy, dù rằng Thánh người vợ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà bà mẹ người sanh chánh kiến, tuy thế mà mẹ người không tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy bị tiêu diệt thần hồn sa đọa vào Vô con gián địa ngục.

Lúc đó, Thánh người vợ biết rằng tín đồ mẹ lúc còn sống không tin tưởng nhơn quả, liệu chắc yêu cầu theo nghiệp quấy cơ mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng đông đảo đồ lễ cúng, rồi mang cúng nhịn nhường tại những chùa tháp thờ tiên phật Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương. Vào một ngôi miếu kia thấy mẫu của đức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương đắp vẽ oai phong dung đủ phương pháp tôn nghiêm.

*

Thánh cô gái chiêm bái tượng của tiên phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đủ toàn bộ trí huệ. Nếu tiên phật còn trụ ngơi nghỉ đời, thì khi bà bầu tôi khuất, tôi cho bạch hỏi Phật, cứng cáp thế nào cũng rõ chị em tôi sanh vào vùng nào”.

Nghĩ mang lại đó, Thánh Nữ bi hùng tủi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai cơ mà lòng quyến luyến mãi. Tự dưng nghe bên trên hư không có tiếng bảo rằng: “Thánh đàn bà đương khóc kia, thôi đừng có bi thương quá lắm! nay ta đã bảo cho ngươi biết khu vực của chị em ngươi”.

Thánh đàn bà chắp tay phía lên hư không cơ mà vái rằng: “Ðức thần nào đó mà giải giảm lòng sầu lo của tớ như thế? từ khi người mẹ tôi mất mang lại nay, tôi thương nhớ ngày đêm. Trù trừ đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào vùng nào?”

Trên lỗi không lại có tiếng bảo Thánh chị em rằng: “Ta là ông phật quá khứ Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai mà lại ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi yêu quý nhớ chị em trội hơn thường tình của bọn chúng sinh, yêu cầu ta mang đến chỉ bảo”.

*

Thánh phái nữ nghe nói hoàn thành liền té xỉu xuống, thuộc hạ mình mẩy đa số bị tổn thương. Những người dân đứng mặt vội đá quý đỡ dậy, một lúc sau Thánh nàng mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hỏng không rằng: “Cúi xin đức phật xót yêu đương bảo ngay đến rõ nơi thác sanh của mẹ con, ni thân trung tâm của bé sắp bị tiêu diệt mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai bảo Thánh phụ nữ rằng: “Cúng nhường xong, ngươi mau mau quay trở lại nhà. Rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi vẫn biết chỗ thác sinh của bà bầu ngươi”.

Lễ Phật xong, Thánh thiếu nữ liền trở về nhà. Vì thương lưu giữ mẹ, yêu cầu Thánh phụ nữ ngồi ngay thẳng niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng dưng thấy thân mình cho một bờ biển kia. Nước trong đại dương đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bởi sắt bay nhảy cùng bề mặt biển, chạy rảo mặt này, xua đuổi bên kia.

Thấy hầu như trai thuộc gái số nhiều tới nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi nghỉ ngơi trong biển, bị những thú dữ giành nhau nạp năng lượng thịt.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù những lạ lùng: Hoặc nhiều tay, các mắt, nhiều chân, những đầu…Răng nanh chĩa ra phía bên ngoài miệng bén nhọn nhịn nhường gươm, lùa những người tội ngay gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt fan tội, túm hớt tóc đầu chân tín đồ tội lại, kiểu dáng muôn vật dụng chẳng dám nhìn lâu. Lúc ấy, Thánh cô gái nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên và thoải mái không ghê sợ.

Có một vị Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi Thánh người vợ rằng: “Hay thay ý trung nhân tát! Ngài tất cả duyên sự gì mang lại chốn này?”.

Thánh chị em hỏi Quỷ vương rằng: “Ðây là chốn nào?”

Quỷ vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng biển đầu tiên ở phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh nữ giới hỏi rằng: “Tôi nghe trong núi Thiết Vi tất cả địa ngục, vấn đề ấy tất cả thiệt như vậy chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt tất cả địa ngục”.

Thánh chị em hỏi rằng: “Nay tôi làm sao để được mang lại chốn âm ti đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu không phải sức oách thần cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều đó ra ắt không bao giờ có thể đến đó được”.

Thánh nàng lại hỏi: “Duyên cớ vì chưng sao cơ mà nước trong đại dương này sôi sùng sục như thế, cùng có những người tội cùng với các thú dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những người tội trong biển này là hồ hết kẻ tạo ra ác nghỉ ngơi cõi Diêm Phù Ðề new chết, trong vòng bốn mươi chín ngày không bạn kế tự để triển khai công đức hầu cứu giúp vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhơn lành như thế nào cả.

Vì thế cho nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây sản xuất mà cảm lấy báo khổ sống địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển lớn này.

Cách hải dương này mười muôn bởi vì tuần về phía Ðông lại có một cái biển, hầu như sự buồn đau trong biển khơi đó chuẩn bị bội hơn biển cả này.

Phía Ðông của biển đó lại có một chiếc biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn.

Ðó đều là do những nghiệp nhơn xấu xí của bố nghiệp mà lại cảm vời ra, đồng gọi là biển lớn nghiệp, chính là ba cái biển này vậy”.

Thánh cô bé lại hỏi Quỷ vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục sinh sống đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong ba cái biển này đều là địa ngục, không ít đến số trăm nghìn, từng ngục hầu hết khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó tất cả 500 vị trí đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa tất cả đến nghìn trăm cũng khó lường sự thống khổ.

*

Thánh cô bé lại hỏi đại Quỷ vương vãi rằng: “Thân mẫu mã của tôi mới khuất sát đây, không rõ thần hồn của bạn phải sa vào chốn nào?”

Quỷ vương vãi hỏi Thánh nữ giới rằng: “Thân chủng loại của ý trung nhân tát khi còn sống quen thuộc làm đông đảo nghiệp gì?”

Thánh con gái đáp rằng: “Thân chủng loại của tôi mê tín dị đoan tà đạo coi thường chê ngôi Tam Bảo, hoặc có những lúc tạm thời tin chánh pháp, xong xuôi rồi chẳng kính. Dầu tắt hơi không bao lâu, mà không rõ đọa lạc vào đâu?”

Vô Ðộc hỏi rằng: “Thân mẫu mã của người yêu tát tên bọn họ là gì?”

Thánh phụ nữ đáp rằng: “Thân phụ cùng thân mẫu của tôi mọi dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thân chủng loại tôi hiệu là phê chuẩn Ðế Lợi”.

Vô Ðộc chắp tay thưa Thánh phụ nữ rằng: “Xin Thánh chị em hãy về, chớ mang lòng yêu quý nhớ ảm đạm rầu thừa lắm nữa. Tội cô gái Duyệt Ðế Lợi được sanh lên cõi trời đến hiện nay đã ba ngày rồi.

Nghe nói nhờ phụ nữ của người có lòng hiếu thuận, vì bà bầu mà tậu sửa lễ vật, tu tạo phước lành, thờ dường chùa tháp, bái đức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai. Chẳng buộc phải chỉ riêng biệt thân chủng loại của ý trung nhân tát đặng thoát khỏi địa ngục, nhưng mà ngày đó, phần đông tội nhơn Vô con gián cũng đa số được vui vẻ, đồng đặng thác sinh cả”.

*

Nói xong, Quỷ Vương chắp tay kính chào Thánh cô gái mà cáo lui.

Bấy giờ, Thánh người vợ dường chiêm bao thốt nhiên thức tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai mà lại phát thệ nguyện rộng lớn rằng:

“Tôi nguyện từ ni nhẫn đến đời vị lai các chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra các phương chước khiến cho chúng này được giải thoát”.

Xem thêm: Xem Bóng Đá Mu Hôm Nay - 90Phut Tv Trực Tiếp Bóng Đá Hôm Nay

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ vương Vô Ðộc trước đó nay thiết yếu ông Tài Thủ người tình tát. Còn Thánh thiếu phụ Bà La Môn kia nay là Ðịa Tạng người yêu tát vậy”.