Giáo án smart start grade 3

Date of teaching:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful their familyII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 64FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Yes No Stand up”2.Presentation:Task 1: Listen và repeat (CD Track 64)-Arrange the flashcards on the


Bạn đang xem: Giáo án smart start grade 3

Thể loại Giáo án bài giảng các chương trình khác (Lớp 3)

Số trang 1

nhiều loại tệp docx

form size

thương hiệu tệp ilearn ss grade 3 1 docx


Date of teaching:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the kết thúc of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful their familyII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 64FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Yes No Stand up”2.Presentation:Task 1: Listen & repeat (CD Track 64)-Arrange the flashcards on the board, play audio and have students listen & repeat. New words: mother, father, sister, brother, baby brotherTask 2: Listen, point and say( CD Track 64)Play audio again và have students listen, repeat và point khổng lồ the pictures in their books.Change the order of the flashcards, point lớn them individually and have students say the words.3.Practice:Task 3: Practice the words-Have students practice in pairs-Have some pairs point and say in front of the class.Task 4: Write-Do exercises A, B( WB/p.26)4.Production:Play “Stop the bus”5.Homework-Learn new wordsV.COMMENTS:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful parents II.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 65 to track 67FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer:2.Pre-listeningTask 1: Listen and read (CD1 – Track 65)-Now introduce the situation “Tom takes Alfie home….”-Have students gọi out the people they can see.-Have students listen & read.Task 2: Introduce the structure (CD-Track 67)-Draw students’ attention to lớn the structure box.-Play audio & have students listen.-Play audio again and have students listen & repeat.3.While-listeningTask 3: Listen and draw lines (CD1- Track 66)-Play audio và demonstrate the activity using the example.-Play audio and have students listen & draw lines.-Play audio again and kiểm tra answers as a whole class.Task 4:Practice the structure (CD1 – Track 67):-Draw students’ attention khổng lồ the structure box.-Play audio và have students listen.-Play audio again and have students listen & repeat.4.Post-listening:Draw faces. Talk about your family.-Have students draw the face of their family members.-Divide the students into pairs.-Have Student A look at Student B`s drawing và ask “Who`s he/she?” và have Student B answer “He`s/She`s my -Swap roles và repeat.-Afterwards, have some students demonstrate the activity5.HomeworkPractice structureV.COMMENTSWeek THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the kết thúc of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful parentsII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 68-69FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Heads up. What’s missing?”2.Presentation:Task 1: Listen. Sing along (CD1 – Track 68):-Play audio và have students listen then point khổng lồ the pictures in Part A.-Play audio and have students sing the tuy nhiên as a whole class.-Divide the class into two groups. Group A: sing the questions; Group B: sing the answers.Task 2:Pronunciation tips (CD1 – Track 69):-Tell students they must listen and notice the pronunciation feature.-Play the audio again. Have students listen và repeat with a focus on the feature3.

Xem thêm: Khám Phá Tác Dụng Của Kẽm Với Da, Mụn Và Tóc Bạn Nên Biết, Lợi Ích Của Kẽm Lên Da

Chương trình bộ GDĐT 3 Let's Learn 3 Let's go 3 Family and Friends 3 những chương trình khác (Lớp 3)

© 2022 - newptcsitedaily.com

Website kiểm tra nghiệm. Thư viện tài liệu miễn mức giá mục đích cung cấp học tập nghiên cứu và phân tích , được thu thập từ các nguồn bên trên mạng mạng internet ... Trường hợp tài liệu nào vi phạm bạn dạng quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ quăng quật theo yêu thương cầu, xin cảm ơn người hâm mộ