Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là

Câu hỏi: những chất thâm nhập phản ứng tráng gương là:

Lời giải:

- Phản ứng tráng gương là phản ứng của các chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ bản của những chất thâm nhập phản ứng tráng gương những chất chứa gốc -CHO

Các chất gia nhập phản ứng tráng gương là:

+ Anđehit

+ Este

+Glucozơ fructozơ và saccaroz

+ Gốc ankin–1

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu chi tiết về những phản ứng xảy ra nhé:

1.Chất tham gia phản ứng tráng gươnglà anđehit

- Amoniac NH3tạo với Ag+(trong AgNO3) phức chất rã bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát cho anđehit nói chung:

R–(CH=O)n+ 2nOH (t°) → R–(COONH4)n+ 2nAg ↓ + 3nNH3+ nH2O

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

c) Đối với anđehit fomic:

- Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit bởi vì nó gồm 2 team –CH=O nênphản ứng tráng gương của anđehit fomicsẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Sau đó HCOONH4tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4+ 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ gồm phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3+ 4Ag ↓ + 6NH3+ 2H2O

- Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng cần sử dụng để nhận biết những anđehit.

*
các chất tham gia phản ứng tráng gương" width="639">

2.Chất gia nhập phản ứng tráng gươnglà este


- Chỉ những este của axit fomic gồm công thức phổ biến là HCOOR mới mang đến phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3.

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Chất tham gia phản ứng tráng gươnglà glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

- Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat cùng giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không tồn tại nhóm –CH=O nhưng vẫn tất cả phản ứng tráng bạc. Do khi đun rét trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân nặng bằng:

Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ

- Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, lúc đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch gồm tính khử gồm glucozơ và fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ sẽ gia nhập phản ứng tráng gương.

4. Phản ứng của ankin–1 với AgNO3/NH3

- Ankin–1 cũng gồm phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3tạo ra kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Mặc dù nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H trong ankin–1 này chứa liên kết tía ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

- Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓(màu vàng nhạt)+ 4NH3+ 2H2O

- Đây cũng là phản ứng để nhận biết những ankin tất cả liên kết bố ở đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓(màu kim cương nhạt)+ 2NH3+ H2O

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a+ aAg2O→ R(COOH)a+ 2aAg

– Dựa vào tỷ lệ số mol andehit và Ag

+ Nếu nAg/nA= 2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA= 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhì chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 andehit đơn chức cho phản ứng tráng gương nAg/nA> 2 => gồm một chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 andehit mạch thẳng (khác HCHO ) cho phản ứng tráng gương với: 2 tất cả một andehit đơn chức với một andehit đa chức.

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) mang lại 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag với %O = 53,33%

Chú ý khi giải bài tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát ở bên trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối tía nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối bố nằm ở đầu mạch thì H của C nối cha cũng bị cầm cố thế bằng Ag.

– những đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg= 2nanđehitthì anđehit thuộc loại đơn chức và không phải HCHO.

+ Nếu nAg= 4nanđehitthì anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit(nếu trong hỗn hợp không có HCHO).

– Tất cả những chất trong cấu tạo tất cả chứa team chức -CHO đều gồm thể gia nhập vào phản ứng tráng bạc. Vì đó vào chương trình hóa học phổ thông, ko kể anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng gia nhập phản ứng này gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra những chất vô cơ.

+ những tạp chức tất cả chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập vận dụng

Bài 1:Cho 11,6 gam andehit đơn no A tất cả số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra bỏ vô dd HNO3đặc nóng sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Kiếm tìm CTCT của A.

Lời giải

- Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg= 2x

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

mdd tăng= mAg– mNO2= 2x * 108 – 2x * 46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit= 11,6/0,2 = 58 => R = 29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Bài 2:Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3trong ammoniac dư, thấy gồm 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Xử Li Noki 230 Bị Trắng Màn Hình Nokia N230, Xóa Nội Dung Riêng Tư Khỏi Điện Thoại

Lời giải:

a) CH3CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ C2H5COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

b) Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.